OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAPSANÉHO SPOLKU FÉNIX LOUNY DLE GDPR

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tento dokument upravuje zpracovávání osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

Správcem osobních údajů je Martin Čech, IČ: 04343514.

Kontaktní údaje správce jsou: Martin Čech, adresa: Hilbertova 1235, Louny, 440 01, telefon: +420 728 052 494, email: info@fenixlouny.cz (dále jen „Správce“)

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože mu to zákon neukládá.

 

ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje, které mu byly poskytnuty v přihlášce.

Správce pořizuje foto a video dokumentaci svých zákazníků v rámci svých podnikatelských aktivit, např. ze soutěží, tréninků, hromadných společenských akcí. Tuto dokumentaci je oprávněný zveřejnit na svých webových stránkách, nebo na sociálních sítích (facebook, instagram apod.).

 

DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Váš souhlas se zpracováním citlivých osobních údajů (fotografické nebo videozáznamy).

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Smluvní vztah mezi Vámi a Správcem.

Při přihlášení do taneční školy jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, e-mail, telefon, rok narození). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit.

Ze strany Správce dochází k manuálnímu zpracování osobních údajů.

 

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Správce uchovává osobní údaje:

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu),
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

 

VAŠE PRÁVA

Dle GDPR máte tato práva vztahující se k Vašim osobním údajům:

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1.3 těchto podmínek.

Dále máte právo podat žádost Správci o výmaz svých fotografií z webových stránek fenixlouny.cz či ze sociálních sítí.

V případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Podáním přihlášky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte vyplněním a podepsáním přihlášky. Svým podpisem potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na webových stránkách www.fenixlouny.cz.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 30. 8. 2021.

 

Dále by Vás mohlo zajímat:
Aktuality · Školné · Přihláška · Nabízíme · GDPR
zavřít
Vyčkete prosím, probíhá přenos dat...